Fotosoutěž Navigace


Pravidla soutěže OTCOVSKÁ LÁSKA

PODMÍNKY A PRAVIDLA

 
 1.
Pořadatelem soutěže na téma OTCOVSKÁ LÁSKA je Škola kreativní fotografie v Praze ve spolupráci s odbornými médii a partnery. Hlavním sponzorem soutěže je společnost KNAP HOLDING SE.

 2. Soutěž bude probíhat od 1. května 2019 do 30. září 2019. V tomto termínu mají možnost soutěžící průběžně nahrávat do soutěže své fotografie s touto tematikou. Počet snímků zaslaných do této soutěže je omezen na maximálně 10 fotografií. Datum pořízení snímků musí být 1. 1. 2018 a později.

 3. Účast v soutěži je pro kohokoli staršího 13. let, bez jakéhokoli omezení. Pro zařazení do juniorské kategorie je rozhodný věk autora k datu 30. září 2019 (do této kategorie spadají autoři narození mezi 30. 9. 2001 - 30. 9. 2006)

 4. Vyhodnocení soutěže proběhne v průběhu října 2019. Výsledky budou oznámeny dne 28. října 2019 na www.fotostart.cz, www.nauctesefotit.cz a facebookovém a instagramovém profilu Školy kreativní fotografie.

 5. Technická specifikace pro posílání fotografií (snímků):

Snímek (pouze ve formátu JPG) bude možno vložit do soutěže jen bude-li splňovat tuto podmínku na velikost:

- maximální velikost nahrávaného souboru bude 5MB.

 6. Fotografie, které budou splňovat podmínky soutěže, budou průběžně prezentovány v rámci soutěžní galerie OTCOVSKÁ LÁSKA na stránkách a profilech Školy kreativní fotografie.

 7. Vítězné fotografie v celkovém hodnocení vybere odborná porota.

 Autoři nejlepších snímků, kteří se umístí na 1. - 30. místě získají možnost prezentace vítězného snímku na závěrečné výstavě vítězných prací, která zahájí dne 12. prosince 2019 v Paláci Akropolis v Praze, dle výběru a rozhodnutí poroty.

Výčet cen soutěže na téma OTCOVSKÁ LÁSKA najdete zde!

8. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže jakékoliv fotografie ze závažných důvodů dle svého uvážení. Těmito závažnými důvody mohou být např. takové záběry, které navádějí k užívání drog, prezentují krutá a nelidská jednání, zlehčují, omlouvají či schvalují problematiku rizikového chováníí nebo podněcují k nenávisti z důvodu rasy, pohlaví, náboženství, národnosti nebo příslušnosti k určité skupině obyvatel. Dále např. takové záběry, které by bezdůvodně zobrazovaly osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost, nebo i takové fotografie, které by mohly vážně narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých tím, že obsahují pornografii a hrubé samoúčelné násilí. Dále je pořadatel oprávněn vyřadit ze soutěže autory, u kterých bude pochybnost o jejich autorství soutěžních fotografií, nebo kteří nebudou splňovat podmínky soutěže s ohledem na věk.

9. Účastník souhlasí s tím, aby zaslané snímky v rámci soutěže byly použity pořadatelem na propagaci soutěže OTCOVSKÁ LÁSKA či soutěže FOTOSTART a Školy kreativní fotografie, a to: publikováním v denním tisku či jiných médiích, na reklamních plochách nebo v elektronické formě na webu či sociálních profilech pořadatele, a to bez nároku na honorář. Účastník rovněž souhlasí, že snímky budou bez nároku na honorář použity v katalogu k výstavě a dále na výstavě vítězných prací soutěže OTCOVSKÁ LÁSKA v prosinci 2019 v Paláci Akropolis v Praze a případně na dalších výstavách k tématu otcovské lásky; za tímto účelem je pořadatel oprávněn přimeřeným způsobem do fotografie zasáhnout, například umístěním textu či log partnerů, použít je na pozvánku k výstavě, na plakát či upomínkové a jiné podobné předměty. Pořadatel může snímky rovněž vytisknout a poskytnout svým partnerům k jejich vlastní propagaci tématu otcovské lásky.

10. Zasláním fotografie do soutěže účastník potvrzuje, že je autorem fotografie a že je oprávněn s fotografií nakládat a že má rovněž příslušné souhlasy na fotografii portrétovaných osob. Pokud by se takové tvrzení účastníka ukázalo nepravdivé, může být taková fotografie ze soutěže vyřazena, smazána a účastník může být bez náhrady ze soutěže vyřazen. Účastník tedy bere na vědomí, že na sebe přebírá odpovědnost za škodu, která může vzniknout pořadateli nebo třetím osobám v důsledku takového jednání. Pořadatel nepřebírá jakoukoli odpovědnost za obsah fotografií, za porušení práv třetích osob jejich zobrazením na fotografii či užitím fotografie ze strany pořadatele v dobré víře v souladu s těmito podmínkami. Každý účastník je povinen při pořizování fotografií postupovat v souladu s právními předpisy, dbát oprávněných zájmů a práv třetích osob, zejména osob na fotografii a jejich soukromí a práv na ochranu osobnosti. Zasláním fotografie do soutěže dává účastník vůči pořadateli jednoznačně najevo, že splnil podmínky tohoto odstavce, a že souhlasí s tím, že zcela odpovídá za porušení těchto práv.

11. Registrací do soutěže dává účastník pořadateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Pořadatel se zavazuje tyto údaje střežit a nezpřístupnit je nikomu třetímu, vyjma partnerům soutěže pro jejich potřebu, související bezprostředně s pořádáním fotosoutěže.

12. O reklamacích, námitkách či nejasnostech rozhoduje s konečnou platností pořadatel, současně si vyhrazuje právo změnit podmínky soutěže či soutěž zrušit bez udání důvodu. V takovém případě není pořadatel povinen provést vyhodnocení soutěže, ani udělit výhry.