Fotosoutěž Navigace


Pravidla

PODMÍNKY A PRAVIDLA:

 
 1.
Pořadatelem soutěže FOTOSTART je Škola kreativní fotografie ve spolupráci s odbornými médii a partnery. 

 2. Již 7. ročník této celoroční soutěže bude probíhat od července 2020 do 14. června 2021. V tomto termínu mají možnost soutěžící průběžně zasílat fotografie do všech vyhlášených témat. Datum ukončení zasílání fotografií do každého soutěžního kola (tématu) je vždy uvedeno u názvu konkrétního tématu. Počet snímků zaslaných do jednoho soutěžního kola je omezen na max. 10 snímků.

 3. Účast v soutěži je bez omezení věku, pohlaví, svobody vyznání či národnosti.

 4. Soutěžní témata a termíny uzávěrek pro jednotlivá kola soutěže na rok 2020/2021.

PODZIMNÍ ČAST SOUTĚŽE

1. Léto, jaké mám rád(a) >> uzávěrka 7.9. 2020
2. Půvaby květin a stromů >> uzávěrka 5.10. 2020
3. Láska mateřská, láska otcovská >> uzávěrka 2.11. 2020
4. libovolné téma (1) >> uzávěrka 7.12. 2020

JARNÍ ČÁST SOUTĚŽE

5. Poezie světel a stínů >> uzávěrka 11.1. 2021
6. Street photo, život ulice >> uzávěrka 8.2. 2021
7. Zvířata >> uzávěrka 8.3. 2021
8. Detail, fragment, makro >> uzávěrka 5.4. 2021
9. libovolné téma (2) >> uzávěrka 14.6. 2021

 

5. Technická specifikace pro posílání fotografií (snímků):

Snímek (pouze ve formátu JPG) bude možno vložit do soutěže jen bude-li splňovat tuto podmínku na velikost:

- maximální velikost nahrávaného souboru bude 5MB.

6. Fotografie, které budou splňovat podmínky soutěže, budou průběžně prezentovány v rámci soutěžních galerií na stránkách Školy kreativní fotografie. (http://www.nauctesefotit.cz/fotosoutez/)

7. Vítěze soutěže FOTOSTART v jednotlivých kolech i v celkovém hodnocení vybere odborná porota ve složení:

MgA. Ing. Miroslav Němeček - absolvent ITF Slezské univerzity v Opavě, hlavní lektor a provozovatel ŠKF v Praze

Ing. Jana Kupčáková - "Fotografka roku 2012" v soutěži časopisu FotoVideo a lektorka ŠKF v Praze

MgA. Jaroslav Santler - absolvent ITF Slezské univerzity v Opavě, vedoucí fotografického oddělení DDM hlavního města Prahy

Nejlepší fotografie každého soutěžního kola (soutěžního tématu) získává 100 bodů, 2. místo 80 bodů a 3. místo 65 bodů. Čtvrtá fotografie získává 60 bodů a každá další fotografie v pořadí získá o 5 bodů méně, tedy 5. místo 55 bodů, 6. místo 50 bodů atd. Od 15. do 20. místa se uděluje každému autorovi stejně po 5-ti bodech.

Autoři nejlepších snímků z každého soutěžního tématu získají automatickou možnost prezentace vítězného snímku na závěrečné výstavě vítězných prací soutěže FOTOSTART v Centru FotoŠkoda v září 2021. Vítězné fotografie budou současně pravidelně zveřejňovány na webových stránkách ŠKF i na facebookém profilu ŠKF stejně jako na webových stránkách Centra FotoŠkoda. Výčet cen soutěže FOTOSTART bude ještě  doplňován v průběhu soutěže. Slevy pro víteze soutěže Fotostart v jakékoliv kategorii nelze kombinovat s jinými slevami na kurzy, které ŠKF příležitostně vypisuje mimo soutěž Fotostart.

Vyhlášení výsledků soutěže FOTOSTART proběhne v září 2021 (bude ještě upřesněno) na zahájení výstavy vítězných a oceněných prací v Centru FotoŠkoda v Praze.

8. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže jakékoliv fotografie ze závažných důvodů dle svého uvážení. Těmito závažnými důvody mohou být např. takové záběry, které navádějí k užívání drog, prezentují krutá a nelidská jednání, zlehčují, omlouvají či schvalují problematiku rizikového chováníí nebo podněcují k nenávisti z důvodu rasy, pohlaví, náboženství, národnosti nebo příslušnosti k určité skupině obyvatel. Dále např. takové záběry, které by bezdůvodně zobrazovaly osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost, nebo i takové fotografie, které by mohly vážně narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých tím, že obsahují pornografii a hrubé samoúčelné násilí.

9. Účastník souhlasí s tím, aby zaslané snímky v rámci soutěže byly použity organizátorem na propagaci soutěže FOTOSTART a Školy kreativní fotografie, a to: publikováním v denním tisku či jiných médiích, na reklamních plochách nebo v elektronické formě, a to bez nároku na honorář. Účastník rovněž souhlasí, že snímky budou bez nároku na honorář použity na výstavě vítězných fotografií soutěže FOTOSTART v Centru FotoŠkoda v Praze. Organizátor může snímky rovněž poskytnout svým partnerům k jejich vlastní propagaci.

10. Zasláním fotografie do soutěže účastník potvrzuje, že je autorem fotografie a že je oprávněn s fotografií nakládat. Pokud by se takové tvrzení účastníka ukázalo nepravdivé, může být taková fotografie ze soutěže vyřazena, smazána a účastník může být bez náhrady ze soutěže vyřazen. Účastník tedy bere na vědomí, že na sebe přebírá odpovědnost za škodu, která může vzniknout pořadateli nebo třetím osobám v důsledku takového jednání. Pořadatel nepřebírá jakoukoli odpovědnost za obsah fotografií, za porušení práv třetích osob jejich zobrazením na fotografii či užitím fotografie ze strany pořadatele v dobré víře v souladu s těmito podmínkami. Každý účastník je povinen při pořizování fotografií postupovat v souladu s právními předpisy, dbát oprávněných zájmů a práv třetích osob, zejména osob na fotografii a jejich soukromí a práv na ochranu osobnosti. Zasláním fotografie do soutěže dává účastník vůči pořadateli jednoznačně najevo, že splnil podmínky tohoto odstavce, a že souhlasí s tím, že zcela odpovídá za porušení těchto práv.

11. O reklamacích, námitkách či nejasnostech rozhoduje s konečnou platností pořadatel, současně si vyhrazuje právo změnit podmínky soutěže či soutěž zrušit bez udání důvodu. V takovém případě není pořadatel povinen provést vyhodnocení soutěže, ani udělit výhry.