Fotosoutěž Navigace


Pravidla-2022

PODMÍNKY A PRAVIDLA:

 
 1.
Pořadatelem soutěže FOTOSTART je Škola kreativní fotografie ve spolupráci s odbornými médii a partnery. 

 2. Již 9. ročník této celoroční soutěže bude probíhat od července 2022 do června 2023. V tomto termínu mají možnost soutěžící průběžně zasílat fotografie do všech vyhlášených témat. Datum ukončení zasílání fotografií do každého soutěžního kola (tématu) je vždy uvedeno u názvu konkrétního tématu. Počet snímků zaslaných do jednoho soutěžního kola je omezen na max. 10 snímků.

 3. Účast v soutěži je bez omezení věku, pohlaví, svobody vyznání či národnosti.

 4. Soutěžní témata a termíny uzávěrek pro jednotlivá kola soutěže na rok 2022/2023.

 TÉMATA 9. ROČNÍKU SOUTĚŽE (2022/23)

1. Krajina a příroda >> uzávěrka 10.10. 2022
2. Svět viděný zblízka >> uzávěrka 12.12. 2022
3. Kouzlo černobílé fotografie >> uzávěrka 13.2. 2023
4. Street photo >> uzávěrka 10.4. 2023
5. libovolné téma >> uzávěrka 12.6. 2023

5. Technická specifikace pro posílání fotografií (snímků):

Snímek (pouze ve formátu JPG) bude možno vložit do soutěže jen bude-li splňovat tuto podmínku na velikost:

- maximální velikost nahrávaného souboru bude 5MB.

6. Fotografie, které budou splňovat podmínky soutěže, budou průběžně prezentovány v rámci soutěžních galerií na stránkách Školy kreativní fotografie. (http://www.nauctesefotit.cz/fotosoutez/)

7. Vítěze soutěže FOTOSTART v jednotlivých kolech i v celkovém hodnocení vybere odborná porota ve složení:

MgA. Ing. Miroslav Němeček - absolvent ITF Slezské univerzity v Opavě, hlavní lektor a provozovatel ŠKF v Praze

Ing. Jana Kupčáková - "Fotografka roku 2012" v soutěži časopisu FotoVideo a lektorka ŠKF v Praze

MgA. Jaroslav Santler - absolvent ITF Slezské univerzity v Opavě, vedoucí fotografického oddělení DDM hlavního města Prahy

Nejlepší fotografie každého soutěžního kola (soutěžního tématu) získává 100 bodů, 2. místo 80 bodů a 3. místo 65 bodů. Čtvrtá fotografie získává 60 bodů a každá další fotografie v pořadí získá o 5 bodů méně, tedy 5. místo 55 bodů, 6. místo 50 bodů atd. Od 15. do 20. místa se uděluje každému autorovi stejně po 5-ti bodech.

Autoři nejlepších snímků z každého soutěžního tématu získají automatickou možnost prezentace vítězného snímku na závěrečné výstavě vítězných prací soutěže FOTOSTART v Centru FotoŠkoda v září 2023 (podrobnosti viz bod 9 níže). Vítězné fotografie budou současně pravidelně zveřejňovány na webových stránkách ŠKF i na facebookém profilu ŠKF stejně jako na webových stránkách Centra FotoŠkoda. Výčet cen soutěže FOTOSTART může být ještě doplňován nebo redukován v průběhu soutěže. Slevy pro víteze soutěže Fotostart v jakékoliv kategorii nelze kombinovat s jinými slevami na kurzy, které ŠKF příležitostně vypisuje mimo soutěž Fotostart.

Vyhlášení výsledků soutěže FOTOSTART proběhne v září 2023 (bude ještě upřesněno) na zahájení výstavy vítězných a oceněných prací v Centru FotoŠkoda v Praze.

8. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže jakékoliv fotografie ze závažných důvodů dle svého uvážení. Těmito závažnými důvody mohou být např. takové záběry, které navádějí k užívání drog, prezentují krutá a nelidská jednání, zlehčují, omlouvají či schvalují problematiku rizikového chováníí nebo podněcují k nenávisti z důvodu rasy, pohlaví, náboženství, národnosti nebo příslušnosti k určité skupině obyvatel. Dále např. takové záběry, které by bezdůvodně zobrazovaly osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost, nebo i takové fotografie, které by mohly vážně narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých tím, že obsahují pornografii a hrubé samoúčelné násilí.

9. Účastník souhlasí s tím, aby zaslané snímky v rámci soutěže byly použity organizátorem na propagaci soutěže FOTOSTART a Školy kreativní fotografie, a to: publikováním v denním tisku či jiných médiích, na reklamních plochách nebo v elektronické formě, a to bez nároku na honorář. Účastník rovněž souhlasí, že snímky budou bez nároku na honorář použity na výstavě vítězných fotografií soutěže FOTOSTART v Centru FotoŠkoda v Praze a pro didaktické a vzdělávací účely studentů Školy kreativní fotografie a jiných fotografujících osob (včetně placených produktů, jako je e-Book, on-line kurz apod.). Organizátor může snímky rovněž poskytnout svým partnerům k jejich vlastní propagaci. Autoři nejlépe hodnocených fotografií v rámci soutěže FOTOSTART získávají přednostní právo na vystavení fotografií v galerii v Centru FotoŠkoda v Praze – jde o prestižní prostor v rámci prodejny, kde se prezentují i práce renomovaných fotografů (v minulosti např. Antonín Kratochvíl, Jan Šibík, Jindřich Štreit, Jan Saudek apod.). Prodejními prostory projde ročně kolem 90 tisíc zákazníků, kteří mají možnost si vystavené práce prohlédnout, jde tedy o galerijní prostor hojně navštěvovaný. Centrum FotoŠkoda poskytuje soutěži FOTOSTART pronájem galerie pro prezentaci soutěže za zvýhodněných podmínek. Na pokrytí nákladů bezprostředně souvisejících s výstavou bude účastník, jehož práce budou navrženy k prezentování na výstavě, vyzván k úhradě poměrné části těchto nákladů. Účastník má možnost úhradu svobodně odmítnout – v takovém případě nárok na prezentaci fotografií zaniká a získávají je další účastníci v pořadí.

10. Zasláním fotografie do soutěže účastník potvrzuje, že je autorem fotografie a že je oprávněn s fotografií nakládat. Pokud by se takové tvrzení účastníka ukázalo nepravdivé, může být taková fotografie ze soutěže vyřazena, smazána a účastník může být bez náhrady ze soutěže vyřazen. Účastník tedy bere na vědomí, že na sebe přebírá odpovědnost za škodu, která může vzniknout pořadateli nebo třetím osobám v důsledku takového jednání. Pořadatel nepřebírá jakoukoli odpovědnost za obsah fotografií, za porušení práv třetích osob jejich zobrazením na fotografii či užitím fotografie ze strany pořadatele v dobré víře v souladu s těmito podmínkami. Každý účastník je povinen při pořizování fotografií postupovat v souladu s právními předpisy, dbát oprávněných zájmů a práv třetích osob, zejména osob na fotografii a jejich soukromí a práv na ochranu osobnosti. Zasláním fotografie do soutěže dává účastník vůči pořadateli jednoznačně najevo, že splnil podmínky tohoto odstavce, a že souhlasí s tím, že zcela odpovídá za porušení těchto práv.

11. O reklamacích, námitkách či nejasnostech rozhoduje s konečnou platností pořadatel, současně si vyhrazuje právo změnit podmínky soutěže či soutěž zrušit bez udání důvodu. V takovém případě není pořadatel povinen provést vyhodnocení soutěže, ani udělit výhry.